Pravidla poradny | Pharmapoint
Přeskočit na obsah

Pravidla poradny

Pravidla poradny na www.pharmapoint.cz

 I. Druhy poradenství

 

Tato pravidla upravují práva a povinnosti v rámci poskytování porad v online poradně umístěné na pharmapoint.cz/poradna (dále jen „Poradna“) na dotazy tazatelů starších 18 let (kteří dosažení minimálně 18 let věku potvrdí prostřednictvím prohlášení potvrzujícího souhlas s těmito pravidly) týkající se oblasti zdravotnictví, a to například dotazy týkající se možných vzájemných účinků léků, dále dotazy ohledně vlastností léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, zdravé výživy, jakož i dotazy týkající se dalšího lékárenského zboží nebo všeobecných dotazů týkajících se oblasti poskytování zdravotních služeb. Porady - odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci nebo lékaři, a to bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího tazateli. 

 

Provozovatelem Poradny je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 275345, IČO: 453 59 326, která je současně správcem osobních údajů (dále také jen „provozovatel“ nebo „správce“).

 

II. Poradna

 

Poradna není reklamou a jejím prostřednictvím není sledován jakýkoliv marketingový účel, neslouží k podpoře zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a/nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a nenahrazuje žádné osobní konzultace s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem, ani nenahrazuje lékařskou péči. Poradna slouží pouze jako obecný zdroj informací z oblasti zdravotnictví.

 

Poradenství v Poradně je bezplatné.

 

Tazatel vyplní v rámci Poradny online dotazník, do něhož vyplní povinně svůj e-mail a co nejpřesnější znění dotazu. Bez uvedení těchto údajů nebude poskytnuta odpověď. V rámci jednoho dotazníku je možné položit dotazů více, a to v rozsahu, který umožnuje online dotazník. Dotazy nesmí obsahovat vulgarismy. Dotazy, které se netýkají tematicky charakteru Poradny, nebo připomínky bez konkrétního dotazu nebudou zodpovězeny. Tazatel si je vědom, že jakékoliv údaje o jeho zdravotním stavu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv údaje o konkrétní diagnóze, příp. výstupy ze zdravotnické dokumentace), představují zvláštní kategorii jeho osobních údajů, které poskytuje správci ke zpracování v rámci Poradny na základě svého vlastního rozhodnutí.

 

Dotaz bude v rámci poradny zodpovězen nejdéle do 10 pracovních dnů od jeho položení. Odpovědi vycházejí pouze z informací uvedených tazatelem a jsou zasílány na tazatelem uvedený e-mail.

 

Dotazy a připomínky nejsou s ohledem na charakter internetových stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat v rámci internetové stránky Poradny a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Dotaz je spolu s odpovědí zveřejněn zpravidla v neupraveném znění, proto provozovatel žádá, aby v dotazech byly poskytnuty jen takové informace, které mohou být veřejné. Pro případ, kdy takové informace, které ze své povahy nemohou být zveřejněny, budou v rámci dotazu poskytnuty, avšak zároveň je bude možné bez změny podstaty dotazu odstranit, anonymizovat či jakkoliv jinak zobecnit, si provozovatel vyhrazuje právo na pozměnění dotazu v takovém smyslu.

 

Zveřejněny budou jen ty odpovědi, u nichž je to právními předpisy dovoleno. E-mailová adresa není zveřejňována. Nejsou zveřejněny ani jakékoliv případné další údaje identifikující tazatele, pokud je tazatel poskytne, tj. zveřejnění bude v anonymní formě. 

 

Provozovatel upozorňuje a prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví tazatele či třetích osob vyplývajících z využití Poradny.

 

III. Správa osobních údajů, které nám poskytnete

 

Při vyplňování online dotazníku je tazatel požádán o souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, včetně použití e-mailu jako komunikačního nástroje k zaslání odpovědi na dotaz a případnou následnou komunikací za účelem poskytování služeb Poradny (dle bodu II. výše). Souhlas je nezbytný z toho důvodu, že pro zodpovězení dotazu může být nezbytné zpracování údajů o zdravotním stavu tazatele, které jsou považovány za osobní údaje zvláštní kategorie podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bez udělení souhlasu proto bohužel není možné dotaz odeslat.

 

Dále jsou zpracovány zejména kontaktní údaje, které tazatel poskytne v online dotazníku (jeho e-mailová adresa), titulek dotazu a jeho textovým obsah, nebo další údaje, které tazatel/pacient poskytne později k upřesnění zadaného dotazu nebo poskytnuté odpovědi nebo k zodpovězení jeho jakýchkoliv doplňujících dotazů (telefonní číslo, titul, rok narození, pohlaví, osobní a rodinná anamnéza, krevní tlak, BMI, informace o užívaných lécích). Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat na adrese: pharmapoint@phoenix.cz. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Pro jiné účely než výše uvedené, nebudou osobní údaje zpracovány. Správce může poskytnout tyto osobní údaje, to však ve zcela anonymizované podobě, k dalšímu zpracování pouze České lékárnické komoře nebo třetí osobě odpovídající odbornosti, a to výlučně pro vědecké a výzkumné účely či analýzy v oblasti zdravotnictví.

 

Souhlas je udělen elektronickým odesláním online dotazníku. Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.pharmapoint.cz na základě tohoto souhlasu zpracovávají všechny osobní údaje uvedené v online dotazníku (zpracování může mít podoby shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava, vyhledávání, likvidace, a to vše v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. , zákonem o zpracování osobních údajů.

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí odpovědi v Poradně, nejdéle však po dobu 1 měsíce.

 

Tazatel/Pacient může požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Tazatel/pacient má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Dále má tazatel/pacient právo na přenositelnost osobních údajů a právo přístupu ke všem svým osobním údajům. Informace ohledně osobních údajů poskytne správce kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla správce nebo na e-mailovou adresu: DPO@phoenix.cz.

 

Tazatel/pacient je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů u Pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@phoenix.cz a telefonním čísle: 296 808 111.

 

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Všichni zaměstnanci správce jsou vázání mlčenlivostí a pravidelně na téma ochrany osobních údajů školení.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

Tato pravidla jsou platná dnem jejich vydání a účinná ode dne 08. 03. 2023. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel. Změna pravidel se oznamuje na webových stránkách pharmapoint.cz/poradna.

 

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Poradny se považují za odkaz na platná pravidla.

 

Odesláním dotazu potvrzuje tazatel/pacient, že se seznámil s těmito pravidly, že jim porozuměl a bude se jimi řídit.

  

Poslední aktualizace: V Praze dne 14. 03. 2023                    PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Potřebujete poradit ohledně svého zdraví?
Dárkový poukaz žádejte ve své lékárně