PODMÍNKY REZERVACE eRECEPTŮ | Pharmapoint
Přeskočit na obsah

PODMÍNKY REZERVACE eRECEPTŮ

PODMÍNKY REZERVACE eRECEPTŮ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU lékáren projektu PharmaPoint
 (dále jen „Rezervační podmínky“)

Definice a zkratky

PHOENIX – je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., se sídlem K pérovně 947/5, Praha 10- Hostivař, IČO: 453 59 326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 275345;

PharmaPoint – je program zřízený a provozovaný PHOENIXem sdružující síť lékáren provozovaných samostatnými provozovateli pod značkou PharmaPoint;

PharmaPoint lékárna/lékárny – jsou lékárny samostatných provozovatelů zapojené do programu PharmaPoint na území České republiky;

Rezervační systém – je Rezervační systém provozovaný PHOENIXem v rámci programu PharmaPoint, který je umístěný na webových stránkách www.pharmapointnapredpis.cz a umožňuje pacientům PharmaPoint lékáren rezervaci léků na předpis;

Rezervace – je rezervace eReceptu vydaného v České republice, respektive jím předepsaných léků na předpis, kterou Pacient učinil prostřednictvím Rezervačního systému, a to s vyzvednutím ve zvolené PharmaPoint lékárně;

Provozovatel rezervačního systému – je PHOENIX;

Provozovatel PharmaPoint lékárny/lékáren – je právnická nebo fyzická osoba, která na základě a v souladu s příslušným povolením provozuje lékárnu/lékárny zapojené do programu PharmaPoint (PharmaPoint lékárnu/lékárny);

Pacient/Spotřebitel – je fyzická osoba, která si rezervuje léky na předpis prostřednictvím Rezervačního systému a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

Léky na předpis –  jsou léčivé přípravky na předpis, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, je vázán na lékařský předpis;

eRecept – je lékařský předpis vydávaný v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, v platném znění a provádějících právních předpisech;

Rezervovaný eRecept – je eRecept, který Pacient rezervoval prostřednictvím Rezervace učiněné v Rezervačním systému;

Občanský zákoník  – je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

GDPR – je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

Zákon o léčivech –  je zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů;.

SÚKL – je Státní ústav pro kontrolu léčiv.

I. Úvodní ustanovení

 1. [Předmět rezervačních podmínek] Provozovatel rezervačního systému vydává tyto Rezervační podmínky v souladu s § 1751 a násl. Občanského zákoníku. Rezervační podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při Rezervaci učiněné prostřednictvím Rezervačního systému a v jejím důsledku, a to především smluvní vztahy mezi Pacientem a Provozovatelem rezervačního systému a smluvní vztahy mezi Pacientem a příslušnou PharmaPoint lékárnou. Tyto Rezervační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.pharmapointnapredpis.cz a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace Rezervace je Pacient seznámen s Rezervačními podmínkami. Akceptací Rezervačních podmínek se jak práva a povinnosti mezi Pacientem a Provozovatelem rezervačního systému, tak zejména práva a povinnosti mezi Pacientem a PharmaPoint lékárnou vznikající z Rezervace, řídí Rezervačními podmínkami.
  Pokud Pacient provede Rezervaci prostřednictvím Rezervačního systému, nedochází tím k uzavření žádné kupní smlouvy distančním či obdobným způsobem. Pacient si přes Rezervační systém pouze zajistí možnost, aby mu léky na předpis předepsané Rezervovaným eReceptem byly vydány za příslušných podmínek v jím zvolené PharmaPoint lékárně. Vydávané léky jsou buď zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění anebo budou PharmaPoint lékárnou k výdeji zvolenou Pacientem vydány až po úhradě příslušného doplatku. Nejedná se v žádném případě o zásilkový výdej léků na předpis ani o doplňkovou službu jakéhokoliv z e-shopů provozovaných jakoukoliv PharmaPoint lékárnou a/nebo jejím provozovatelem a/nebo PHOENIXem. Z uvedených důvodů také není možné využít možnosti odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
 2. [Pacient] Pacientem může být pouze fyzická osoba, která oprávněně disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě (tzv. eReceptem) obsahujícím 12ti místný unikátní identifikátor (kód) vystaveným v České republice, jehož zbývající platnost činí nejméně 3 pracovní dny, a která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. [Oprávnění Provozovatelů PharmaPoint lékáren] Každý Provozovatel každé PharmaPoint lékárny je oprávněn k výdeji léků na předpis (včetně jejich rezervace) v souladu s platnými právními předpisy a jeho živnostenským oprávněním.
 4. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající při Rezervaci se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně a věcně příslušnými obecnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Pacienta jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, z Občanského zákoníku.
 5. [Komunikační prostředky na dálku] Pacient souhlasí s tím, že je Rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese Provozovatel rezervačního systému žádnou odpovědnost. Provozovatel rezervačního systému stejně tak nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv náklady Pacienta související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb Pacienta.
 6. [Informace o zpracování osobních údajů] Za účelem zprostředkování výdeje léků na předpis dle Rezervace ve PharmaPoint lékárně zvolené v rámci Rezervace Pacientem zpracovává Provozovatel rezervačního systému a PharmaPoint lékárna zvolená Pacientem, osobní údaje Pacienta v rozsahu nutném pro provedení Rezervace (tj. v rozsahu jména a příjmení Pacienta, mobilního telefonního čísla Pacienta, e-mailové adresy Pacienta (nepovinně), údajů ohledně rezervovaného eReceptu – jeho 12ti místný unikátní identifikátor – kód). Rezervace učiněná Pacientem v rámci Rezervačního systému představuje uzavření zvláštní rezervační smlouvy mezi Pacientem a PharmaPoint lékárnou zvolenou k výdeji Rezervace a příslušná PharmaPoint lékárna zpracovává osobní údaje Pacienta za účelem plnění této zvláštní rezervační smlouvy. Provozovatel rezervačního systému prostřednictvím Rezervačního systému uzavření zvláštní rezervační smlouvy zprostředkovává.
 7.  
  Pacient uvedené osobní údaje poskytuje během Rezervace prostřednictvím webového formuláře, kdy tyto osobní údaje jsou posléze zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro provedení Rezervace, nejdéle však po dobu 3 měsíců s tím, že následující měsíc budou údaje smazány. Přístup k osobním údajům Pacientů v rámci Rezervačního systému je umožněn jen pověřeným pracovníkům Provozovatele rezervačního systému a/nebo Pacientem zvolené PharmaPoint lékárny, a to pouze pomocí schválených přístupů dle jejich pracovních zařazení. Osobní údaje Pacientů budou v rámci provozu Rezervačního systému zpracovávány jak manuálně v elektronické podobě, tak i automaticky prostřednictvím zabezpečených výpočetních systémů.
 8.  
  Provozovatel rezervačního systému, resp. Pacientem zvolená PharmaPoint lékárna, osobní údaje Pacienta nebude v žádném případě předávat subjektům mimo EU.
 9.  
  Pro případ, že Pacient jako subjekt osobních údajů zpracovávaných v rámci provozu Rezervačního systému bude chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně svých osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu DPO@phoenix.cz nebo může kontaktovat přímo provozovatele Rezervačního systému na adrese jeho sídla uvedené shora. Pacient má jako subjekt osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od Provozovatele Rezervačního systému týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy. Pacient dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). Pacient má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

II. Předmět Rezervace

 1. [Lékařské předpisy (eRecepty) k Rezervaci] Zarezervovat (prostřednictvím Rezervace) lze pouze platné lékařské předpisu v elektronické podobě (tzv. eRecepty) vydané v České republice, které obsahují 12ti místný unikátní identifikátor (kód). Provozovatel rezervačního systému výslovně upozorňuje na skutečnost, že v důsledku učiněné Rezervace nezíská jakýkoliv přístup k obsahu Rezervovaného eReceptu – co se tohoto týká, bude pro zajištění dalšího zpracování Rezervace pouze operovat s jeho 12ti místným unikátním identifikátorem (kódem). Obsah Rezervovaného eReceptu (identifikace jeho prostřednictvím předepsaných léků na předpis) bude přístupný výlučně té PharmaPoint lékárně, kterou Pacient zvolil pro výdej prostřednictvím Rezervovaného eReceptu předepsaných léků na předpis, a to pouze v souvislosti se zajišťováním jejich výdeje. Dostupnost jakýchkoliv léků na předpis a množství jejich skladových zásob se mohou v jednotlivých PharmaPoint lékárnách lišit a nejsou nikterak garantovány. Není možné rezervovat lékařské předpisy v elektronické podobě vydané lékařem z jiné země než z České republiky a ani eRecepty, kterými jsou předepisována individuálně zhotovované léky na lékařský předpis (např. v lékárně připravované masti).
 2. [Zbývající doba platnosti lékařského předpisu (eReceptu)] Rezervovat lze jen platné lékařské předpisy v elektronické podobě (tzv. eRecepty) vydané v České republice, jejichž zbývající doba platnosti činí nejméně 3 pracovní dny. Upozorňujeme, že léky na předpis z Rezervovaného eReceptu musí být vyzvednuty nejpozději poslední den platnosti tohoto eReceptu, jinak bude jejich vydání příslušnou PharmaPoint lékárnou (kterou Pacient pro výdej zvolil) v souladu s platnými právními předpisy odmítnuto.
 3.  
  Provozovatel rezervačního systému proto doporučuje rezervovat eRecepty co nejdříve po jejich obdržení. Provozovatel Rezervačního systému dále upozorňuje, že eRecepty mohou mít různé délky platnosti, a proto je Pacient povinen se informovat o délce platnosti každého eReceptu u vydávajícího lékaře či jiné oprávněné osoby nebo dle informací uvedených na eReceptu samotném. Jakékoliv eRecepty se zbývající dobou platnosti kratší než 3 pracovní dny, není prostřednictvím Rezervačního systému možné rezervovat.

III. Rezervace

 1. [Postup provedení Rezervace] Pacient pro provedení Rezervace zadá unikátní číslo svého eReceptu (tj. 12ti místný identifikátor (kód) uvedený na eReceptu) do webového formuláře Rezervačního systému a poté zvolí PharmaPoint lékárnu, na níž chce léky na předpis předepsané prostřednictvím Rezervovaného eReceptu převzít. Spolu s tím jsou Pacientovi zprostředkovány, pomocí odkazu, (aktuální) Rezervační podmínky. Akceptaci Rezervačních podmínek je nutné provést aktivním zaškrtnutím příslušného pole – tím Pacient potvrzuje, že se seznámil s celými Rezervačními podmínkami, souhlasí s nimi a bude je dodržovat, včetně informace o zpracování osobních údajů uvedené v článku I. odst. 6. těchto Rezervačních podmínek. Pacient do webového formuláře Rezervačního systému posléze také vyplní veškeré další potřebné údaje (zejména své osobní údaje v potřebném rozsahu, tj. v rozsahu jména a příjmení Pacienta spolu s jeho mobilním telefonním číslem). Rezervační požadavek Pacienta je dokončen kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Provozovatel Rezervačního systému poté zašle Pacientovi shrnutí a potvrzení Rezervace prostřednictvím SMS zprávy na jeho mobilní telefonní číslo (uvedené při Rezervaci), a to vždy nejdéle do dne následujícího po dni, ke kterému Pacient dokončil Rezervaci (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, bude současně informován e-mailem).
 2.  
  PharmaPoint lékárna zvolená Pacientem k výdeji léků na předpis předepsaných prostřednictvím Rezervovaného eReceptu po zadání Rezervace prověří dostupnost  léků na předpis předepsaných prostřednictvím Rezervovaného eReceptu skladem, jejich dostupnost případně zajistí, a léky na předpis v době platnosti Rezervovaného eReceptu připraví k výdeji Pacientovi. O takovém stavu zpracování Rezervace přitom bude informován Provozovatel rezervačního systému, který následně o skutečnosti, že rezervované léky na předpis jsou na k tomu v Rezervaci zvolené PharmaPoint lékárně připraveny k výdeji, informuje SMS zprávou Pacienta (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, tak současně e-mailem). Dříve, než bude Pacientovi potvrzena připravenost léků na předpis předepsaných Rezervovaným eReceptem k výdeji, není možné zaručit jejich vydání ve vybrané PharmaPoint lékárně. Do potvrzení připravení léků na předpis předepsaných prostřednictvím Rezervovaného eReceptu k výdeji, může jejich vydání být odmítnuto, a to pro nemožnost zajištění jejich skladové dostupnosti vybranou PharmaPoint lékárnou. Rovněž o takové skutečnosti bude Provozovatel rezervačního systému Pacienta informovat SMS zprávou (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, tak současně e-mailem).
 3.  
  Možnost rezervovat eRecepty prostřednictvím Rezervačního systému je bezplatná.
 1. [Doba Rezervace] Léky na předpis předepsané Rezervovaným eReceptem budou na PharmaPoint lékárně zvolené Pacientem k jejich výdeji připraveny k převzetí nejvýše po dobu 3 pracovních dní. Poté bude Rezervace Pacienta automaticky zrušena. Provozovatel rezervačního systému bude Pacienta předem informovat SMS zprávou (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, tak současně e-mailem), že z celkové doby Rezervace zbývá posledních 24 hodin, nebude-li tato do té doby stále Pacientem převzata.
 2. [Výdej ve PharmaPoint lékárně] Při osobním odběru léků na předpis předepsaných prostřednictvím Rezervovaného eReceptu ve PharmaPoint lékárně je každá Pharmapoint lékárna oprávněna ověřit řádnou Rezervaci (ověřením unikátního identifikátoru (kódu) eReceptu, čísla Rezervace, doby platnosti eReceptu apod.), případně může požadovat další doklady (např. občanský průkaz Pacienta), vyžadují-li to platné právní předpisy. Bez takového ověření nebudou moci být léky na předpis předepsané prostřednictvím Rezervovaného eReceptu vydány.
 3.  
  Při jakémkoliv podezření na užití Rezervovaného eReceptu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužití, je každá PharmaPoint lékárna oprávněna, příslušným (Rezervovaným) eReceptem předepsané léky na předpis nevydat, jakož i učinit další kroky předvídané pro takové situace platnými právními předpisy.
 1. [Uhrazení doplatku] Léky na předpis, které nejsou zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, budou PharmaPoint lékárnou vydány pouze po uhrazení příslušného doplatku. Výše doplatku se v jednotlivých PharmaPoint lékárnách může lišit. Doplatek na léky na předpis lze na PharmaPoint lékárně uhradit pouze těmi způsoby, které jsou na příslušné PharmaPoint lékárně možné!
 2. [Možné ověření Rezervace] Provozovatel rezervačního systému je oprávněn v návaznosti na druh Rezervace (množství léků na předpis předepsaných prostřednictvím Rezervovaného eReceptu atp.) k případnému požadavku příslušné PharmaPoint lékárny zvolené Pacientem pro výdej ověřit Rezervaci u Pacienta, a to na mobilním telefonním čísle uvedeném v Rezervaci (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, tak případně i prostřednictvím e-mailu) a Pacient je povinen Rezervaci verifikovat. Pokud Pacient Rezervaci neverifikuje, bude Rezervace moci být považována za neuskutečněnou a nebude se k ní přihlížet.
 3. [Následné změny ze strany Pacienta] Provozovatel Rezervačního systému v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) Občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí návrhu na Rezervaci s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany Pacienta. Navržení změn, dodatků či odchylek Pacientem po provedení Rezervace považuje Provozovatel rezervačního systému pouze za podnět k dalšímu jednání o Rezervaci a jejím předmětu. Provozovatel Rezervačního systému ani žádná z PharmaPoint lékáren nenesou žádnou odpovědnost za případné neprovedení Rezervace ve smyslu změn zadaných Pacientem.
 4. [Odmítnutí či zrušení Rezervace Provozovatelem rezervačního systému] Provozovatel Rezervačního systému vyhrazuje sobě i všem PharmaPoint lékárnám právo nepotvrdit Rezervaci Pacienta nebo Rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se zjevně mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení Rezervace. Každá PharmaPoint lékárna je v souladu se Zákonem o léčivech oprávněna kdykoliv odmítnout Rezervaci nebo Rezervaci zrušit rovněž v případě podezření na zneužití lékařského předpisu nebo léků na předpis.

IV. Zrušení či změna Rezervace

 1. [Zrušení či změna Rezervace Pacientem] Provedení Rezervace není spojeno s povinností Pacienta k převzetí léků na předpis předepsaných prostřednictvím Rezervovaného eReceptu. Pacient může Rezervaci kdykoliv zrušit, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, na té PharmaPoint lékárně, kterou zvolil při Rezervaci. Změna Rezervace není možná, je ale možné již učiněnou Rezervaci zrušit, a to postupem dle předchozí věty tohoto odstavce tohoto článku těchto Rezervačních podmínek a vytvořit (na základě totožného eReceptu) Rezervaci novou. Za zrušení či změnu Rezervace není Pacientovi účtován žádný poplatek. Před zrušením Rezervace příslušná PharmaPoint lékárna ověří Rezervaci na základě sdělení čísla Rezervace nebo jména a příjmení Pacienta, který Rezervaci provedl, případně jeho jiného údaje.
 2. [Zrušení Rezervace při nevyzvednutí Rezervace] Pokud se Pacient v době Rezervace (článek III. odst. 2 těchto Rezervačních podmínek výše) do vybrané PharmaPoint lékárny nedostaví a léky na předpis předepsané Rezervovaným eReceptem nevyzvedne, bude Rezervace automaticky zrušena. Provozovatel rezervačního systému bude Pacienta předem informovat SMS zprávou (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, tak současně e-mailem), že z celkové doby Rezervace zbývá posledních 24 hodin, nebude-li tato do té doby stále Pacientem převzata. Stejným způsobem bude Pacient případně informován o zrušení Rezervace. Za zrušení Rezervace není Pacientovi účtován žádný poplatek.
 3. [Zrušení Rezervace Provozovatelem rezervačního systému] Každá PharmaPoint lékárna a případně i Provozovatel rezervačního systému jsou dále oprávněni zrušit Rezervaci v těchto případech:
  1. v případech uvedených v článku III. odst. 7 těchto Rezervačních podmínek nebo
  2. pokud PharmaPoint lékárna zvolená Pacientem k výdeji nebude mít léky na předpis předepsaný Rezervovaným eReceptem na skladě a jejich skladovou dostupnost nebude schopna v době platnosti příslušného eReceptu zajistit. Oznámení této skutečnosti Pacientovi bude zajištěno vždy co nejdříve po jejím zjištění prostřednictvím SMS zprávy odeslané Provozovatelem rezervačního systému (zadal-li Pacient do webového formuláře Rezervačního systému rovněž svoji e-mailovou adresu, bude současně informován e-mailem), nebo
  3. v případě jakéhokoliv porušení těchto Rezervačních podmínek Pacientem.

V. Závěrečná ustanovení

 1. [Změny Rezervačních podmínek] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných jak Provozovatelem rezervačního systému tak PharmaPoint lékárnami a dále v návaznosti na vývoj právního prostředí, jakož i s ohledem na obchodní politiku Provozovatele rezervačního systému a PharmaPoint lékáren, je Provozovatel rezervačního systému oprávněn provést ve shodě s PharmaPoint lékárnami jednostranné změny nebo úpravy těchto Rezervačních podmínek.
 2. [Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Provozovatel rezervačního systému, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv v lékárnách (PharmaPoint lékárnách) se Pacient může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111 , e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování lékáren, je Provozovatel příslušné PharmaPoint lékárny.
 3. [Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:
  1. příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
  2. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
  3. Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. [Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li mezi Provozovatelem rezervačního systému a Pacientem – spotřebitelem (Spotřebitelem) spor, případně, vznikne-li spor mezi Pacientem – spotřebitelem (Spotřebitelem) a některou z PharmaPoint lékáren spor, a to spor takový, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti Pacienta – spotřebitele (Spotřebitele), má tento Pacient vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pacient – spotřebitel (Spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. [Právní předpisy] Právní vztahy mezi Provozovatelem rezervačního systému a Pacientem, které nejsou výslovně upraveny v těchto Rezervačních podmínkách, se stejně jako takové vztahy mezi každou z PharmaPoint lékáren a Pacientem, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Pacienta – spotřebitele (Spotřebitele) také příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. [Specifická regulace] Provozovatelé PharmaPoint lékáren jsou osobami odpovědnými za plnění všech povinností spojených s výdejem (resp. prodejem) léčiv, které vyplývají ze Zákona o léčivech, a obecně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Provozovatelé PharmaPoint lékáren jsou vázáni (každý jeden sám) Etickým kodexem České lékárnické komory.
 4. [Prohlášení Pacienta] Pacient tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto Rezervačním podmínek před potvrzením Rezervace činěné prostřednictvím Rezervačního systému, ujednání Rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále Pacient prohlašuje, že léčiva předepsaná prostřednictvím každého Rezervovaného eReceptu bude užívat výlučně pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
 5. [Účinnost Rezervačních podmínek]Tyto Rezervační podmínky nabývají účinnosti ode dne 09.2020.

 

V Praze dne 06.10.2020                                                                           PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.

Dárkový poukaz žádejte ve své lékárně
Podívejte se na aktuální letákovou nabídku